Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W ŻUROMINIE

1. CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

– Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

– Zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.

– Doskonalenie jakości pracy przedszkola poprzez współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli, wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.

2. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA

– profesjonalne podejście do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,

– wspomaganie rodziców w prawidłowym rozwoju dziecka, udzielanie pomocy pedagogicznej,

– kształtowanie u dzieci postaw tj.: życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia,

– stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa, dążenie do tego by przedszkole było dla dzieci drugim domem,

– wychowanie w duchu poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, podążanie za tym co dobre, piękne i szlachetne,

tworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości poprzez realizację programów ukierunkowanych na dziecko i jego potrzeby,

– stosowanie aktywnych metod pracy, wyposażenie wychowanków w określone umiejętności,

– stworzenie dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania poprzez muzykę, śpiew, twórczość plastyczną, kontakt ze sztuką i zabawą,

– wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,

– podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalne i środowiska,

– kształtowanie postaw proekologicznych dla dzieci,

– respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki między ludzkie i komunikację interpersonalną,

3. MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, uczy odróżniania dobra od zła. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

4. ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Pomieszczenia przedszkola, ich wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Odpowiednio wyposażony teren przedszkolny sprawia, że dzieci chętnie przebywają na powietrzu, hartując organizm i podnosząc tężyznę fizyczną.

Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurominie zatrudnia 15-osobową kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje, które są ustawicznie podnoszone. Tworzy ona życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Na pierwszym miejscu całokształtu swoich działań stawia dziecko i jego dobro.

5. ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych informacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do uzyskania przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

– zaspokajamy potrzeby dziecka,

– organizujemy jego aktywność,

 indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości

dziecka,

– organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji

społecznych przez wychowanków,

– integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców.

6. KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Realizując obowiązujące treści programowe nauczyciele wykorzystują metody aktywne, problemowe, twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę.

Do metod tych należą m. in.:

– odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak

– pedagogika zabawy KLANZA – zabawy z chustą

– ćwiczenia ruchu rozwijającego W. Sherborne,

– opowieść ruchowa wg Thulina,

– twórcze metody aktywności ruchowej : Orffa, Labana

– elementy metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

– relaksacja dzieci ,

– techniki twórczego myślenia,

– techniki parateatralne i bajkoterapia,

– zabawy paluszkowe ,

Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem wyżej wymienionych metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka.

7. TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.

 Kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Dzień Przedszkolaka
 • Święto pieczonego ziemniaka
 • Święto pluszowego misia
 • Mikołajki
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Babci i Dziadka
 • I Dzień Wiosny
 • Dzień Matki
 • Dzień Dziecka
 • Pożegnanie Sześciolatków
 • Imprezy okolicznościowe
 • Konkursy: piosenki, plastyczne, recytatorskie
 • Teatrzyki
 • Wycieczki

8. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu aktywny udział biorą rodzice. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

– dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych

przedszkola i środowiska rodzinnego,

– wszechstronny rozwój dziecka,

– zapoznanie z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy

dydaktyczno – wychowawczej,

– przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

– przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,

– wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

– zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

– podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,

– promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

– zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,

– zebrania grupowe,

– konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,

– prowadzenie kącika dla rodziców,

– organizacja i prowadzenie zajęć i dni otwartych dla rodziców, 

– organizacja uroczystości z udziałem rodziców,

– konkursy, wycieczki,

– angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.

9. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej prowadzona jest współpraca z instytucjami na terenie miasta. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

 

 Cele współpracy:

– rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

– kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

– kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,

– urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

Instytucje, z którymi współpracujemy:

– Komenda Powiatowa Policji,

– Straż Pożarna,

– Nadleśnictwo,

– Żuromińskie Centrum Kultury,

– Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna,

– Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna,

10. SYLWETKA ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej :

– jest dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych,

– ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

– potrafi współdziałać w zespole,

– jest zainteresowane nauką i literaturą,

– jest samodzielne,

– jest aktywne w podejmowaniu działań,

– lubi działania twórcze,

– jest wrażliwe estetycznie,

– propaguje zdrowy styl życia,

– wykazuje potrzebę szanowania przyrody i środowiska ( prezentuje postawę

proekologiczną),

– czuje się Polakiem i Europejczykiem.

11. Promocja przedszkola

Działania promocyjne obejmują:

 – prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,

– dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

– prowadzenie kroniki przedszkola,

– prowadzenie strony internetowej placówki,

– dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

 

 Koncepcję opracowała Rada Pedagogiczna Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie i zatwierdziła ją do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 26.11.2019r.

 

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW ROK SZKOLNY 2023/2024

– „Drużyna Marzeń.” – program wychowania przedszkolnego, wyd. WSiP, autor Jolanta Wasilewska,

– Program wychowawczy przedszkola,

– Program „Nazywanie świata odimienna metoda czytania autorstwa dr I. Majchrzak – wprowadzenie elementów metody”,

– Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich,

– Programy własne opracowane przez nauczycieli.

Skip to content