Ramowy rozkład dnia

06:30 – 8:30  Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

08:30 – 9:15 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych. Śniadanie.

09:15 – 9:45  Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i    zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

09:45 – 10:00 Gry i zabawy ruchowe.

10:00 – 10:30 Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:30 – 11:15 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace porządkowe, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą.

11:15 – 11:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo – higieniczne.

11:30 – 12:00 Obiad – I danie

12:00 – 12:15 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.

12:15 – 13:30 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne itp., zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, rysowanie.

13:30 – 14:00 Czynności samoobsługowe i porządkowe do posiłku, obiad – II danie.

14:00 – 16:30 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań. Zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

Skip to content