Rekrutacja

Ogłoszenie o rekrutacji

Informujemy, że od dnia 01.02.2024r. do 08.03.2024r.  trwają  zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

MINISTERIALNE  KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

Do Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie  przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Żuromin.
W przypadku większej liczby dzieci niż wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 1.  Wielodzietność rodziny kandydata.
 2.  Niepełnosprawność kandydata.
 3.  Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4.  Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 5.  Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 6.  Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
 7.  Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

KRYTERIA DODATKOWE

Brane pod uwagę w przypadku większej liczby dzieci chętnych do przedszkola niż miejsc na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

   1. Ciężka, długotrwała choroba rodziców lub rodzeństwa kandydata (zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężką, długotrwałą chorobę rodziców lub rodzeństwa kandydata)

 1. Dziecko, którego rodzice pracują lub prowadzą działalność gospodarczą(zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodziców lub dokumenty potwierdzające prowadzenie przez nich działalności gospodarczej)
 2. Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Gminie i Mieście Żuromin(elektroniczne poświadczenie odbioru zeznania rocznego z Urzędu Skarbowego w Żurominie, a w przypadku wersji papierowej pierwsza strona zeznania PIT z potwierdzeniem przez Urząd Skarbowy w Żurominie)
 3. Dochód na osobę w rodzinie o którym mowa w art.3 pkt.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2023r. w poz. 900 z późn. zm.)(oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości na osobę w rodzinie kandydata)
 4. Uczęszczanie przez rodzeństwo dziecka do danego przedszkola lub do najbliższej położonej szkoły podstawowej(oświadczenie rodziców o kontynuowaniu przez rodzeństwo dziecka wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub najbliższej położonej szkole)

Dokumenty do pobrania

 1. Karta zgłoszenia dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie na rok szkolny 2024/2025.
 2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata.
 4. Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.
 5. Oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Dokumenty można pobrać w formacie PDF. Aby pobrać należy kliknąć w jeden z poniższych przycisków.

Skip to content