RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców opiekunów prawnych jest Samorządowe Przedszkole nr 1 w Żurominie, z siedzibą: ul. Wyzwolenia 14, 09-300 Żuromin, reprezentowane przez Dyrektora. Kontakt: tel.23 657 21 19.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Paweł Modrzejewski, kontakt: inspektor@kiodo.pl, tel. 544 544 006.

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna –  w szczególności w celach rekrutacyjnych,
a w związku z tym dalej w celu realizacji obowiązku szkolnego, realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (w kwestii rekrutacji: w przypadku oddziału przedszkolnego –  w szczególności zgodnie z art. 131 i 150 tej ustawy) i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniach odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

b)  dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach, zawodach i innych formach współzawodnictwa organizowanych w przedszkolu i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez przedszkole w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej przedszkola na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

d) dane otrzymywane za pomocą korespondencji mailowej przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi, załatwienia sprawy.  Stosownie do charakteru nadesłanej korespondencji podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit a – czyli udzielona zgoda w postaci podania danych przez osobę wysyłającą maila, art. 6 ust 1 lit c – czyli obowiązek prawny  wynikający z Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów lub art. 6 ust 1 lit b – dane przetwarzane są w związku z zawartą  umową lub w celu jej zawarcia;

e) dane osobowe kontrahentów przetwarzane są w celu zawarcia i/lub realizacji umowy , na podstawie art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO, a także w celu wywiązania się z prawnych obowiązków nałożonych na administratora np. w  zakresie rachunkowości.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący – Gmina Żuromin, ubezpieczyciel, inne na wniosek, np. Policja, Sąd, GOPS lub podmioty uprawnione na podstawie zawartych
z administratorem umów o współpracę i związanych z nimi umów powierzenia przetwarzania danych np. w zakresie eksploatacji dziennika elektronicznego lub obsługi IT.

5. Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich.

6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach prawa, w tym również obowiązku archiwizacyjnego. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, będą one przetwarzane do momentu ustania celu w jakim zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o  art. 6 ust. 1 lit. b RODO będą przechowywane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych – zgodnie z ustawowym terminem ich przedawnienia. Dane uzyskane podczas postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu. Natomiast dane osobowe kandydatów nieprzyjętych są przechowywane przez rok, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

7. Na zasadach określonych w RODO, posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja wszystkich wymienionych praw wymaga pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub  opiekunów prawnych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji, a także niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów Przedszkola (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b – 3c wymaga pisemnej zgody, a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach, zawodach i innych formach współzawodnictwa. Podanie danych kontrahentów w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa np. Kodeks cywilny skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy.

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Skip to content