Statut

Statut Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie

 

Rozdział 1

§1

Informacje o przedszkolu

 

 1. Samorządowe Przedszkole nr 1 w Żurominie jest przedszkolem publicznym.
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina i Miasto Żuromin, którego siedziba znajduje się przy ul. Plac Piłsudskiego 3 w Żurominie.
 3. Nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Warszawie, delegatura w Ciechanowie.
 4. Samorządowe Przedszkole nr 1 jest jednostką organizacyjną gminy, której kierownikiem jest dyrektor przedszkola.
 5. Siedziba przedszkola mieści się w Żurominie przy ulicy Wyzwolenia 14.
 6. Przedszkole jest jednostką budżetową, prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla tych jednostek w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.
 7. Działalność przedszkola jest finansowana ze środków budżetu gminy.
 8. Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki dzieci w wieku 3-7 lat.
 9. Organ prowadzący nadaje przedszkolu imię na wniosek rady pedagogicznej.
 10. Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu.

 

Samorządowe Przedszkole nr 1

09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 14

tel. /23/ 657 21 19

NIP 511-01-36-163, Regon 130501320

 

Rozdział 2 

§2

Cele i zadania przedszkola

 

 1. Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz jego wczesna edukacja zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
 2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:

1) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej,

2) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju,

3) udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,

4) wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

5) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń.

 1. Do zadań przedszkola należy:

1) pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci,

2) promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom,

3) organizowanie w uzgodnieniu z rodzicami nauki religii,

4) umożliwianie dzieciom należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem przedszkolnym,

5) udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością,

7) umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

8) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,

9) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcia nauki w szkole.

10) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

§3

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
 2. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności,

2) z niedostosowania społecznego,

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4) z zaburzeń zachowania i emocji,

5) ze szczególnych uzdolnień,

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,

8) z choroby przewlekłej,

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

10) z niepowodzeń edukacyjnych,

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,

12) z trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą środowiska edukacyjnego.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1) dziecka,

2) rodziców dziecka,

3) dyrektora przedszkola,

4) wychowawcy grupy,

5) pielęgniarki środowiskowej,

6) poradni,

7) pomocy nauczyciela,

8) pracownika socjalnego,

9) kuratora sądowego.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

3) zajęć logopedycznych oraz zajęć o charakterze terapeutycznym, porad i konsultacji.

 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami dzieci,

2) poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradniami specjalistycznymi,

3) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

4) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 1. W przypadku, gdy w wyniku udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor za zgodą rodziców może wystąpić do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu dziecka w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
 3. W przedszkolu pomoc psychologiczno-terapeutyczna jest udzielana dzieciom, rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 4. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzą nauczyciele grup.
 6. Nauczyciele w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)
 7. W trakcie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel współpracuje z rodzicami dziecka.
 8. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
 9. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania i wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 10. Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami i – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.
 11. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka.
 1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola,

2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się,

3) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym .

 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 2. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udziela dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym dyrektora przedszkola.
 3. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie bada przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dziecka,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci, wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola szkoły i placówki, oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Zadaniami pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej są:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barier i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola,

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom  zachowania i inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dzieci,

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych ,

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

§4

Sposób realizacji zadań przedszkola

 1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego.
 2. Elementem codziennej pracy z dzieckiem jest organizacja zajęć na świeżym powietrzu w każdej grupie wiekowej.
 3. Nauczyciele organizując zajęcia wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną, prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy.
 4. Jeżeli u dzieci pojawia się zainteresowanie takimi czynnościami, jak liczenie, czytanie czy pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tych czynności, zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.
 5. Poprzez zabawę dziecko poznaje litery drukowane oraz przygotowuje się do nauki czytania i pisania.
 6. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju.
 7. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka i zachęcają do współpracy.
 8. Przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy tworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Należy wykorzystywań naturalne sytuacje, wynikające ze swobodnej zabawy dzieci.
 9. Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, w związku z tym wskazane jest zorganizowanie różnego rodzaju kącików zainteresowań.
 10. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania.
 11. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie różnych działań mających na celu ich prawidłowy rozwój.

§5

Zadania związane z bezpieczeństwem

 

 1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału w godzinach określonych harmonogramem.
 2. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.
 3. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Wycieczki i spacery należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerów i wycieczek przedszkola.
 4. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci poszczególnych oddziałów odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
 5. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.
 6. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
 7. W trakcie zajęć dodatkowym nieodpłatnych, takich jak kółko teatralne, kółko plastyczne, kółko taneczne i inne prowadzone na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 8. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:

1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, niedyspozycjach zdrowiu i życiu dziecka,

2) okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przed rodziców do odbioru dziecka,

3) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.

 1. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników przedszkola.
 2. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

§6

Bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do przedszkola

i z przedszkola do domu

 1. Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.
 2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osoby dyżurującej.
 3. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka.
 4. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
 5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.
 7. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.
 8. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.
 9. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6:30 i przebywać do godziny 16:30 lub w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.
 10. W przypadku nieodebrania dziecka po upływie czasu godzin otwarcia placówki ma zastosowanie odpowiednia procedura obowiązująca w przedszkolu.
 11. W przypadku, gdy nauczyciel zajmuje się nieodebranym dzieckiem po godzinach pracy, rodzic pokrywa koszty nadgodziny nauczyciela zgodnie z obowiązującą stawką stosowaną do obliczania godzin ponadwymiarowych, przy czym każda rozpoczynająca się godzina będzie traktowana jako cała. W szczególnych przypadkach może zastąpić wszczęcie procedury prawnej – poinformowany zostanie najbliższy komisariat policji.
 12. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniają rodzice.

Rozdział 3

§7

Organy przedszkola

 

 1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców.

 1. Dyrektor przedszkola:

1) organizuje pracę placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

3) sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

6) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar,

7) współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza się do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego),

9) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

10) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,

11) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,  placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, z inicjatywy przewodniczącego organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej.
 7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

1) przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,

2) zatwierdzenie planów pracy placówki,

3) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola,

6) ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.

 

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień,

2) propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,

3) programy wychowania przedszkolnego,

4) powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,

5) przedłużenie powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,

6) pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy, a także może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

 1. Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
 4. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
 1. W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje;

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.

2) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

 1. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
 2. Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, zeszyt zarządzeń wewnętrznych, tablice ogłoszeń dla rodziców, tablicę informacyjną dla nauczycieli, strony internetowe, korespondencję.
 3. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu pracy placówki, spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki, Pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola. Spory rozstrzygane są w drodze:

1) negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów,

2) po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów,

3) w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu dyrektor zawiadamia organ prowadzący przedszkole.

 

Rozdział 4

§8

Organizacja przedszkola

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§9

Praca wychowawczo-dydaktyczna

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i dopuszczanie do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
 2. Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.
 3. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.
 4. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie.
 5. Realizacja treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego odbywa się przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu, w trakcie zajęć kierowanych i niekierowanych.
 6. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, oczekiwań rodziców oraz odrębnych przepisów wynikających z realizacji postawy programowej i arkusza organizacji.
 7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się sytuacyjnie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju.
 8. Podczas pobytu dzieci w przedszkolu bardzo ważna jest zabawa, aktywność ruchowa i muzyczno-rytmiczna.
 9. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem na poznanie lister skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowanie zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tych czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.
 10. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
 11. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
 12. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.
 13. Przedszkole organizuje zajęcia religii. Podstawa udziału dziecka w zajęciach religii jest życzenie rodzica wyrażone w formie pisemnego oświadczenia
 14. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
 15. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 16. Zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w indywidualnych dziennikach zajęć z terapii logopedycznej.
 17. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. Zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.

§10

Arkusz organizacji przedszkola

 

 1. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.
 2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola dyrektor przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:

1) liczbę oddziałów; liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu prowadzone,

2) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów,

3) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

4) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach, oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,

5) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych,

6) ogólną liczbę godzin pracy finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.

 

§11

Ramowy rozkład dnia

 

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.

§12

Funkcjonowanie przedszkola

 

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-16:30 z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
 2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie.
 3. W przypadku dużej absencji dzieci organizacja pracy przedszkola może okresowo ulec zmianie.
 4. W okresie wakacji przedszkole ma jednomiesięczną przerwę w prowadzeniu zajęć, w drugim miesiącu pełni dyżur dla dzieci z terenu miasta.
 5. W okresie ferii świątecznych oraz ferii zimowych, w przypadku niskiej frekwencji dzieci organizowane są dyżury międzyoddziałowe.
 6. Rodzice korzystający z usług przedszkola zobowiązani są do pokrywania kosztów wyżywienia oraz kosztów pozostałych świadczeń w terminie od 10 do 15 każdego miesiąca.
 7. Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie dziecku opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa dyrektor przedszkola swoich zarządzeniem w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Żurominie.
 8. Wysokość opłaty za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę programową wynosi 1zł za każdą dodatkową godzinę.
 9. Zwrotu kosztów żywienia za nieobecne dni w przedszkolu dokonuje się z dołu po upływie jednego miesiąca rozliczeniowego.
 10. Odpis przysługuje za zgłoszoną wcześniej przez rodzica nieobecność dziecka powyżej jednego dnia stawki żywieniowej.

§13

Zasady odpłatności za przedszkole

 

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN:

1) Rodzic/prawny opiekun dziecka przebywającego w przedszkolu do pięciu godzin dziennie nie ponosi odpłatności za pobyt dziecka w placówce,

2) Rodzic/prawny opiekun dziecka przebywającego w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie i korzystającego z jednego, dwóch lub trzech posiłków, zobowiązany jest do comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w placówce. Wysokość opłaty wynosi 1 zł za godzinę zajęć poza podstawą programową.

 1. Dzieci przebywające w przedszkolu mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków (śniadanie, zupa, II danie):

1) koszt żywienia dzieci pokrywają rodzice w 100%, w rozliczeniu miesięcznym płatnym z góry,

2) dzieci korzystających z trzech posiłków – 100% stawki żywieniowej,

3) wysokość dziennej stawki żywieniowej, w tym poszczególnych posiłków, ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym,

4) za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu należy się zwrot kosztów żywienia, które są potrącane z odpłatności w następnym miesiącu. O dłuższej nieobecności dziecka należy powiadomić placówkę.

 1. Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:

1) rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole od 10 do 15 dnia miesiąca „z góry”,

2) opłaty dokonują rodzice przelewem (pocztowym, bankowym lub internetowym) na konto bankowe przedszkola,

3) wysokość opłaty za przedszkole, po uwzględnieniu przysługujących odliczeń, podawana jest rodzicom w pierwszym tygodniu danego miesiąca,

4) rodzic zobowiązany jest do dokonywania systematycznych opłat,

5) zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego miesiąca spowoduje rozwiązanie umowy na pobyt dziecka w przedszkolu,

 1. W przypadku nieobecności dziecka opłaty za przedszkole nie nalicza się za dni nieobecności, począwszy od dnia następującego po dniu zgłoszenia nieobecności.

§14

Wychowankowie przedszkola

 

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
 2. W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej siedmiu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono dziewięć lat.
 3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
 5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

§15

Zasady przyjęć do przedszkola

 

 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Żuromin.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.
 3. Wniosek o przyjęcie do przedszkola zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je posiadają,

5) wskazanie kolejności wybranych przedszkoli publicznych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego (kolejność od najbardziej do najmniej preferowanych).

 1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełniane przed kandydata kryteriów, o których mowa w § 19 ust. 9, odpowiednio:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 127 poz. 721 ze zm.),

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 575 ze zm.),

5) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący,

6) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata (jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata).

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, są składane w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) – lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w formie kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 4, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
 4. Postępowanie rekrutacyjne jest etapowe.
 5. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy.
 6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Kryteria wskazane w ust. 10 mają taką samą wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria dodatkowe określone przez organ prowadzący.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli o przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ust. 1-12, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

§16

Komisja rekrutacyjna

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przed dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

§17

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej i najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 6. W terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 7. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania uzasadnienia
 9. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, terminie siedmiu dni od daty otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział 5

§18

Nauczyciele i pracownicy przedszkola

 

 1. Zasady zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor przedszkola.

§19

Oddziały przedszkolne

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

§20

Plan pracy nauczycieli

 

 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
 2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań. Nauczyciel w szczególności:

1) organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzeba psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna),

2) ustala wspólnie z dziećmi z zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnymi sytuacjach (w Sali, łazience, w trakcie zabaw ruchowych w Sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, podczas posiłków),

3) wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami,

4) uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę,

5) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem momentu rozchodzenia się dzieci, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,

6) nie pozostawia  powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (woźna, pomoc nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność,

7) nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale,

8) współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu,

9) informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu.

 1. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami.
 2. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, przygotowując plan pracy zgodnie z decyzją rady pedagogicznej:

1) realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, tygodnia, miesiąca,

2) plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci,

3) plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną z podstawą programową,

4) część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda.

 

 1. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

1) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystywaniu uzyskanych informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje przeprowadza się dwa razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym,

2) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

3) opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej i realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

5) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,

6) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

7) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych i troska o estetykę pomieszczeń.

 1. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
 2. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i logopedą.
 3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.
 4. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach następujących form współpracy:

1) uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu,

2) przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:

 1. Organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb i zajęć otwartych co najmniej dwa razy w roku,
 2. Organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących informacji o dziecku i dyskusji na tematy wychowawcze (w miarę potrzeb),
 3. Przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji o rodzinie (w miarę potrzeb);

            3) uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach,

            4) prezentowania gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej,

            5) informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola,

            6) systematycznego eksponowania prac dzieci.

 1. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
 2. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
 3. Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy w placówce.
 4. Do zadań nauczyciela należy nadzorowanie i kontrolowanie w szatni schodzenia się dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domu, wydawanie dzieci tylko osobom upoważnionym do ich odbioru z przedszkola.

§21

Zadania pracowników administracyjno-obsługowych

 

 1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 2. Zatrudniony personel obsługowy jest współodpowiedzialny za efekty pracy opiekuńczo-wychowawczej poprzez:

1) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na zewnątrz budynku,

2) opiekę w czasie spacerów i wycieczek,

3) pomoc czy myciu rąk, korzystaniu z toalety,

4) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

5) udział w dekorowaniu sali,

6) pomoc przy dzieciach w innych sytuacjach tego wymagających.

 1. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu m. in.:

1) nadzoruje, kontroluje i zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola,

2) wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach,

3) nadzoruje i kontroluje w szatni schodzenie się dzieci do przedszkola i rozchodzenie do domu, wydaje dzieci tylko osobom upoważnionym do odbioru dziecka z przedszkola.

 

Zakres czynności logopedy przedszkolnego:

 

 1. Przegląd dzieci pod kątem poprawności wymowy. Wytypowanie dzieci do pracy indywidualnej.
 2. Diagnoza dzieci pod kątem wady wymowy.
 3. Prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi.
 4. Stały kontakt z rodzicami dzieci wymagających intensywnych ćwiczeń – instruktaż do pracy w domu.
 5. Instruktaż dla nauczycielek, dotyczący prostych (podstawowych) ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i formacyjny.
 6. Instruktaż do pracy w domu dla rodziców na prośbę rodzica.
 7. Organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli, rodziców dotyczących rozwoju mowy.
 8. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji/dziennik, karty indywidualne dzieci/.

Zakres czynności pomocy nauczyciela:

 

 1. Wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków przedszkola dotyczących higieny osobistej, dokarmiana dzieci, rozbierania i ubierania.
 2. Uczestnictwo w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela oraz pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu.
 3. Utrzymywanie w czystości szafek i mebli dla dzieci oraz pomieszczeń wyznaczonych przez dyrektora.
 4. Pomoc w przygotowaniu akcesoriów do zajęć.
 5. Wspólne czuwanie z nauczycielem nad bezpieczeństwem dzieci.
 6. Pomoc w czynnościach samoobsługowych.
 7. Pomoc przy prowadzonych wycieczkach i spacerach.
 8. Dbałość o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci.
 9. Zgłaszanie nauczycielowi wszelkich zagrożeń dla dzieci oraz zniszczeń sprzętu.

 

Zakres czynności głównego księgowego:

 

 1. Sumiennie wykonuje powierzone mu czynności zgodnie z poleceniem swego bezpośredniego przełożonego oraz obowiązującymi przepisami i zarządzeniami.
 2. Przestrzega postanowień regulaminu pracy oraz dyscypliny pracy.
 3. Ściśle przestrzega tajemnicy państwowej i służbowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Na bieżąco zapoznaje się i wdraża przepisy zawarte w aktach prawnych i innych dokumentacjach normatywnych, dotyczących działalności przedszkola.
 5. Należycie gromadzi i przygotowuje dokumenty niezbędne do załatwienia powierzonych jej spraw.
 6. Ściśle rozlicza się w obowiązujących terminach z załatwionych spraw.
 7. Informuje swego bezpośredniego przełożonego o stanie załatwionych spraw.
 8. Ściśle przestrzega przepisów BHP, ppoż. i regulaminu pracy.
 9. Wspólnie z innymi pracownikami dba o przyjazną atmosferę w pracy.
 10. Prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w szczególności:
 11. a) sporządzania i przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych;
 12. b) ochronę mienia będącego w posiadaniu przedszkola;
 13. c) sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej;
 14. d) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający: terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu przedszkola oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienię;
 15. e) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
 16. f) przestrzeganie dyscypliny budżetowej i finansowej przy realizacji budżetu przedszkola.
 17. Prowadzenie gospodarki finansowej przedszkola zgonie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
 18. a) terminowym opracowaniu projektu budżetu przedszkola, propozycje zmian, jego realizacja oraz wykonanie obowiązującej sprawozdawczości;
 19. b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez przedszkole;
 20. c) opracowanie sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu oraz ich analiza;
 21. d) wykonuje wszelkie inne zadania zlecone przez dyrektora, a wynikające z zajmowanego stanowiska.

Zakres czynności intendenta:

 

 1. Prowadzi zaopatrzenie placówki.
 2. Kieruje i sprawuje nadzór nad żywieniem w placówce.
 3. Ściśle przestrzega przepisów BHP i ppoż., regulaminu pracy.
 4. Planuje i dokonuje systematycznego zaopatrzenia przedszkola w artykuły żywnościowe, gospodarcze oraz odzież BHP.
 5. Sporządza raporty żywieniowe oraz pilnuje utrzymania się w stawce żywieniowej.
 6. Uczestniczy w planowaniu i układaniu jadłospisów oraz podaje ich treść na okres 10 dni dyrektorowi.
 7. Sprawuje nadzór nad żywieniem w przedszkolu oraz przygotowaniem posiłków dbając o ich kaloryczność i zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci.
 8. Prowadzi magazyn i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Przy wykonywaniu obowiązków stosuje ściśle zasady ujęte w instrukcji obiegu dokumentacji finansowo-księgowej.
 10. Na bieżąco informuje dyrektora w sprawach dotyczących swojej działalności.

Zakres czynności woźnej oddziałowej:

 

 1. Utrzymuje w należytej czystości i pilnuje porządku w powierzonych jej pomieszczeniach.
 2. Ściśle przestrzega postanowień regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.
 3. Utrzymuje w czystości i sprawności zabawki oraz odkaża je w miarę potrzeb.
 4. Pełni dyżury w szatni podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci.
 5. Pomaga dzieciom w czynnościach samoobsługowych.
 6. Przygotowuje salę do posiłków oraz przydziela porcje zgodnie z przewidywanymi normami żywieniowymi, porządkuje salę po posiłku.
 7. Wykonuje polecenia nauczycielki i jest do jej dyspozycji.
 8. Uczestniczy w zajęciach z dziećmi, przy których jest wymagana pomoc.
 9. Wspólnie z nauczycielką dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
 10. Zobowiązana jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników.
 11. Wspólnie z innymi pracownikami przedszkola dba o przyjazną atmosferę w pracy.
 12. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora.

Zakres czynności kucharki:

 

 1. Przygotowuje posiłki zgodnie z normami dietetyki dzieci.
 2. Ściśle przestrzega postanowień regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.
 3. Przyrządza punktualnie posiłki w sposób zgodny z normami dietetycznymi oraz zasadami higieny.
 4. Bierze udział w ustalaniu jadłospisów, pobiera produkty z magazynu, kwituje odbiór i dba o racjonalne i oszczędne ich zużycie.
 5. Wydaje porcje zgodne z normami żywnościowymi.
 6. Utrzymuje w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dba o czystość pomieszczeń kuchennych.
 7. Zobowiązana jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników.
 8. Wspólnie z innymi pracownikami przedszkola dba o przyjazną atmosferę w pracy.
 9. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora.

Zakres czynności pomocy kuchennej:

 

 1. Pomaga w przyrządzaniu posiłków oraz w pracach kuchennych.
 2. Utrzymuje w należytej czystości przydzielone jej pomieszczenia i sprzęt.
 3. Ściśle przestrzega postanowień regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.
 4. Utrzymuje w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne.
 5. Wykonuje czynności pomocnicze w procesie przygotowania i przyrządzania posiłków.
 6. Wykonuje polecenia kucharki w zakresie gospodarki żywieniowej.
 7. Zmywa i wyparza naczynia po posiłkach.
 8. Robi w miarę potrzeb drobne zakupy.
 9. Utrzymuje w stanie używalności naczynia i sprzęt stanowiący wyposażenie pomieszczeń kuchennych.
 10. Zobowiązana jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników.
 11. Wspólnie z innymi pracownikami przedszkola dba o przyjazną atmosferę w pracy.
 12. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora.

 

Zakres czynności pracownika gospodarczego:

 

 1. Utrzymanie w należytej czystości przydzielone mu pomieszczenia i sprzęt.
 2. Ściśle przestrzeganie postanowień regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.
 3. Dokonywanie drobnych napraw sprzętu przedszkolnego i zabawek.
 4. Dba o estetykę ogrodu i otoczenia przedszkolnego i zabawek.
 5. Sprząta powierzony odcinek przedszkola, w zimie odgarnianie śniegu, latem podlewanie kwiatów, koszenie trawy, zamiatanie.
 6. Pilnuje mienia przedszkolnego.
 7. Sprawdza zabezpieczenia okien, drzwi, bramy wejściowej.
 8. Zobowiązany jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców i współpracowników.
 9. Wspólnie z innymi pracownikami przedszkola dba o przyjazną atmosferę w pracy.
 10. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy przedszkola.

Rozdział 6

§22

Prawa i obowiązki dzieci i rodziców

 

 1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:
 • przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,
 • organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,
 • właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,
 • uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka,
 • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
 • zaspokajanie potrzeb własnych,
 • doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,
 • przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,
 • współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,
 • zabawę i wybór towarzysza zabawy,
 • ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
 • wyrażanie własnych sądów i opinii,
 • poszanowanie godności osobistej,
 • tolerancję,
 • akceptację,
 • zrozumienie indywidualnych potrzeb,
 • poszanowanie własności,
 • indywidualne tempo rozwoju.

 

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
 • przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m. in. sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),
 • przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,
 • próbować ubierać i rozbierać się z pomocą osoby dorosłej (trzy-czterolatki), umieć się ubrać, rozebrać i wiązać sznurowadła (pięcio-sześciolatki), samodzielnie posługiwać się sztućcami,
 • samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,
 • wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,
 • przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,
 • szanować wytwory innych dzieci,
 • godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

§23

Skreślenie dziecka z listy wychowanków

 

 1. Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
 • systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres miesiąca), nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu przedszkolu,
 • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,
 • utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.
 1. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia rodzicom dziecka.
 2. Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.
 3. Dziecko sześcioletnie może zostać przeniesione do oddziału pięciogodzinnego w przedszkolu, do którego uczęszcza, do innego przedszkola lub do szkoły, gdzie będzie realizować podstawę programową, w przypadku nieuregulowana przez rodzica zaległości miesięcznej z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

§24

Obowiązki rodziców

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 

 • respektowanie niniejszego statutu,
 • respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
 • przyprowadzenie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • terminowanie uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 • zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 • wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
 • inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

 

§25

Prawa rodziców

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
 • zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
 • uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną.

§26

Zajęcia zdalne

 

 1. Na początku roku szkolnego nauczyciele zbierają od rodziców wychowanków przedszkola informacje nt. dostępu do komputerów oraz ich wyposażenia.
 2. Celem rozmów jest uzyskiwanie informacji nt. posiadanego przez rodziców wychowanków przedszkola sprzętu informatycznego oraz systemów operacyjnych co pozwala na dostosowanie używanych w czasie zdalnego nauczania programów.
 3. W przypadku braku dostępu do sprzętu komputerowego dyrektor ustala indywidualnie z rodzicami wychowanka zasady jego uczestnictwa w nauce zdalnej.
 4. W zależności od uzyskanych informacji dyrektor wybiera jedną z metod prowadzenia zajęć zdalnych.
 5. Każdy rodzic otrzymuje informację dotyczącą uczestnictwa w nauce zdalnej.
 6. Zajęcia z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane z wychowaniem:
 • poczty elektronicznej,
 • innych środków komunikacji,
 • materiałów dostępnych na stronach internetowych MEiN-u, kuratorium oświaty,
 • materiałów prezentowanych przez publiczną telewizję i radiofonię,
 1. Dyrektor odpowiada za skoordynowanie dziennej i tygodniowej liczby zajęć, w tym za ustalenie limitu zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze.
 2. Zadaniem wychowawcy jest systematyczne, raz w tygodniu zamieszczanie rozkładu zajęć dla oddziału.
 3. Nauczyciele przekazują wychowankom z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość informacje o zadaniach z terminem ich wykonania.
 4. Przedszkole zapewnia nauczycielom możliwość prowadzenia nauczania zdalnego w siedzibie przedszkola z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.
 5. Dyrektor powołuje zespół ds. zdalnego nauczania, którego zadaniem jest wspieranie pozostałych nauczycieli, dzielenie się doświadczeniami i umiejętnościami informatycznymi oraz metodycznymi.
 6. Prowadzone przez nauczycieli zajęcia online mogą być obserwowane przez dyrektora, w ramach prowadzonego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
 7. Dyrektor przedszkola koordynuje pracę nauczycieli oraz współpracę nauczycieli z rodzicami.
 8. Nauczyciele wykonują pracę zdalnie lub pozostają w gotowości do pracy.
 9. Proponowane zajęcia powinny uwzględniać wiek dziecka i jego możliwości psychofizyczne.
 10. Wychowawca oddziału podaje zakres treści nauczania przy użyciu dostępnych środków komunikacji elektronicznej.
 11. Wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców i ich dzieci w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem pracy.

Rozdział 7

§26

Postanowienia końcowe

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Sprawy nie uregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.
 4. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów przedszkola.
 5. Projekt uchwały o zmianie statutu przedszkola jest przedstawiany do wiadomości rady rodziców.
 6. Rada rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w terminie 21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.
 7. Dyrektor powiadamia organy przedszkola o każdej zmianie w statucie.
 8. Tekst statutu w formie ujednoliconej jest publikowany na stronie internetowej przedszkola.
 9. Statut został wprowadzony uchwałą rady pedagogicznej w dniu 08.2022 r.,
Skip to content